Slavnostní prapor

Sbor dobrovolných hasičů Černošice – Mokropsy je jednou z nestarších společenských organizací  ve městě, byl našimi předky založen v roce 1903 a od té doby funguje nepřetržitě, v dobách dobrých i zlých.  Oproti Zásahové jednotce, která je organizační složkou Města Černošice a je městem též financována, je Sbor dobrovolných hasičů dle současné legislativy zapsaným spolkem, který kromě aktivních hasičů sdružuje i další osoby se zájmem o požární ochranu a též se podílí na výchově hasičské mládeže. Sbor je aktivní i na poli kulturním a vzdělávacím, podílí se např. na Mokropeském masopustu či popularizaci hasičské činnosti formou ukázek pro mládež i dospělé na různých akcích v průběhu celého roku.

Téměř po sto dvaceti letech své činnosti má Sbor dobrovolných hasičů v Mokropsech konečně také svůj vlastní prapor. Tímto praporem, ale také celou svou dlouhou historií od svého založení v roce 1903, se hlásíme nejen k zakladatelům sboru, ale také k dalším sestrám a bratrům, kteří po celou dobu jeho existence dobrovolně pracovali pro své spoluobčany a svou obec, své město. Uvědomujeme si, že celá tato doba, která je spjata s historií našeho státu, nebyla vždy jednoduchá. Dvě světové války, po té druhé následná doba totality. Všechny tyto události sbor přečkal díky mottu, které je nyní uvedeno i na jedné straně praporu, a kterým se členové sboru vždy řídili.

Myšlenka zhotovení hasičského praporu se zrodila při květnových oslavách 115. výročí založení sboru v roce 2018. Vlastní realizace nápadu a diskuze o ztvárnění jednotlivých stran praporu probíhala od začátku roku 2021. Jako podkladovou barvu praporu jsme jednomyslně zvolili tmavě modrou. Barvu představující vodu, řeku Berounku a povodňové události, které pravidelně postihují naše město. Shoda byla i ve ztvárnění hlavní strany praporu (aversu), která nás odkazuje na historii sboru, tj. dobu svého založení, kdy Dolní Mokropsy byly ještě samostatnou obcí na dolním toku Berounky. Druhá strana praporu (revers) má reprezentovat novodobou příslušnost sboru k městu Černošice, jehož nedílnou součástí se původně samostatné Dolní Mokropsy staly. Nyní už k popisu jednotlivých stran:


AVERS


  Je hlavní stranou praporu a seznamuje se základními údaji, názvem sboru, místem jeho působnosti a rokem založení.

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V DOLNÍCH MOKROPSECH

ZALOŽEN L.P.1903

 

Tato strana praporu nám dává nahlédnout do historie hasičského sboru, tedy na dobu svého vzniku. Hasičský sbor v Dolních Mokropsech byl založen 19. dubna 1903 a musíme mít na paměti, že v této době byly Čechy královstvím, které bylo součástí Rakousko-uherské monarchie. Proto dominantou této strany praporu je znak Království českého, dvouocasý lev v červeném poli s královskou korunou. Okolo znaku jsou lipové ratolesti. Lipové ratolesti doplňuje několik hasičských atributů. Ve spodní části jsou to překřížené žebříky s propletenou hadicí. Z lipových ratolestí vystupují dvě hasičské sekyry a po obou stranách znaku jsou umístěny hasičské proudnice. Podané ruce v dolní části znaku pak vyjadřují samotný smysl dobrovolné hasičské práce, nezištnou pomoc druhým v nouzi. Celý tento znak vychází z historického znaku Zemské ústřední hasičské jednoty Království českého. V rozích praporu jsou umístěny další lipové ratolesti.REVERS


je druhou stranou praporu, v nápisech je zde vyjádřeno poslání hasičského sboru.

 

MĚSTU KU PROSPĚCHU, BLIŽNÍMU KU POMOCI

 

Ve středu praporu je umístěna zelená plocha, která ilustruje současný katastr města Černošice, který je lemován řekou Berounkou, přirozenou hranicí území města. Dále jsou vyobrazeny dvě významné stavby našeho města, kostel Nanebevzetí Panny Marie, poprvé připomínaný v roce 1352, jehož současná barokní přestavba je z roku 1774. Druhou stavbou je Mokropeská galerie sv. Václava (více známá pod názvem Mokropeská kaplička). Stavba postavená v roce 1904 byla první hasičskou zbrojnicí našeho sboru. V přední části kapličky je umístěna socha sv. Václava z roku 2006, neboť původní polychromovaná socha tohoto světce byla odcizena v červenci roku 2003. Ve věžičce je funkční zvon, který byl používán ke svolávání hasičů při požárech. Dominantní je zde postava sv. Floriána, patrona hasičů, který svou levou rukou drží ochranu nad městem před nepřízní přírodních živlů. Na praporu je také umístěn současný znak města Černošice z roku 1992. V rozích praporu jsou opět tradičně umístěny lipové ratolesti. 


Slavnost, při které byl prapor požehnán a představen veřejnosti, se konala v sobotu 17.září 2022. Těšila se velkému zájmu diváků, zúčastnili se jí oficiální představitelé našeho města, sdružení hasičů, další černošické spolky a hasičské sbory z okolí.Fotogalerie ze slavnostního požehnání