O nás - jednotka


ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA

Zásahová jednotka JSDH Mokropsy má v současnosti 38 členů - velitele jednotky, 8 velitelů družstva, 10 strojníků a 19 hasičů.

Členové zásahové jednotky podstupují pravidelné lékařské prohlídky a prokazují odbornou způsobilost k výkonu své funkce. Absolvují školení pro oprávnění k práci v dýchací technice, zdravotnická školení, výcvik pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, výcvik pro zásah v dýchací technice, školení pro práci s motorovou pilou nebo školení vůdců malého plavidla. Strojníci provádí cvičné jízdy s vozidly, která jsou v rámci naší jednotky zařazena na výjezd. Členové lezecké skupiny absolvují výcvik záchrany osob u HZS hl.m.Prahy.

Scházíme se každé pondělí vpodvečer, dvakrát do měsíce provádíme praktická cvičení s technikou a zásahovou výzbrojí, nacvičujeme likvidaci různých typů mimořádných událostí, manipulaci se čluny na řece, práci s dýchací technikou, záchranu osob, zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou, práci se žebříky, sebezáchranu apod. Zbytek času věnujeme školením, jízdám, údržbě techniky a veškerého našeho zázemí.

Rádi mezi sebe uvítáme nové členy. Jako dobrovolní hasiči vykonáváme veškerou činnost v rámci svého volného času a bez nároku na odměnu. Baví nás pomáhat lidem, zvládat a často podstupovat nebezpečné a zátěžové situace, pracovat na své fyzické kondici, získávat dovednosti z oblastí, se kterými se v běžném životě většinou nesetkáváme. Také tvoříme skvělou partu chlapů, kterým jde o stejnou věc a kteří spoléhají jeden na druhého. Pokud jsi s tím vším srozuměn a chtěl bys být jedním z nás, stačí přijít v pondělí v 17 hodin do hasičské stanice nebo nám dát o sobě vědět jiným způsobem.HASEBNÍ OBVOD


Každý hasební obvod je něčím specifický a nároky na vybavení místní zásahové jednotky se mohou lišit. Dle dosavadního vývoje a zkušeností směřujeme naši připravenost na tyto základní typy událostí a souvislosti s nimi spojené:

požáry


 • Rodinné a typové domy jsou převládající městská zástavba, část Černošic ale tvoří chatové osady se stovkami dřevěných chat s odstupovou vzdáleností často menší než jeden metr. Tyto lokality jsou zařazeny mezi oblasti s vysokým nebezpečím rychlého šíření požáru.

 • Sezónní a celoroční přítomnost chatařů zvyšuje riziko vzniku požáru už jen třeba tím, že se na stejném území nachází dvojnásobný počet obyvatel. Tím vzrůstá pravděpodobnost rizikového chování jako je např. vysypávání žhavého popele do kontejnerů, nehlídané pálení, neuhašené „táboráky”, vypalování trávy, kutilské pokusy s nebezpečnými látkami apod.

 • Při vypuknutí požáru jsme oproti nedávné minulosti schopni dovézt dostatečné množství vody na lokalizaci např. požáru rodinného domu bez závislosti na existenci a na výkonnosti hydrantové sítě a požárních nádrží.

 • Dalším problémem našeho regionu jsou přírodní požáry. Při hašení lesních požárů, jejichž počet meziročně stále narůstá, nám komplikuje práci skalnatý terén, vysoké převýšení a nedbalost majitelů lesa, kteří neudržují ani hlavní přístupové komunikace.

  dopravní nehody, nehody na železnici


 • Ani dopravní nehody se nám rozhodně nevyhýbají. V Černošicích a v okolních obcích se velmi rychle rozvíjí nová bytová výstavba, zvyšuje se počet trvale bydlících obyvatel, a tím i hustota provozu. Zároveň na průtahu městem (komunikace č.115/II) stále častěji potkáváme kamiony i závodníky, kteří bezpečnosti provozu nepřidají. Zásahová jednotka proto disponuje veškerým vybavením na vyprošťování osob při haváriích.

 • Dalším nebezpečným faktorem v našem městě je železnice se čtyřmi chráněnými přejezdy. Černošice leží na železniční trati spojující Prahu s Plzní. Jedná se o velmi frekventovanou tra?, denně projede naším městem mnoho vlaků. Neukázněnost chodců a řidičů není dána pouze počtem projíždějících vlaků, ale i relativně častými poruchami a dlouhými prodlevami po spuštění bezpečnostního systému na přejezdech.

  povodně


 • Jen v tomto století byl v našem hasebním obvodu vyhlášen třetí či druhý stupeň povodňové aktivity v letech 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010 a 2013. Nejhorší následky měly povodně v roce 2002, kdy bylo v Černošicích zaplaveno 97 domů a 564 chat.

 • Záchranné práce naší zásahové jednotky při povodních se týkají zejména záchrany osob, zvířat a majetku. Organizujeme evakuační práce a zajiš?ujeme informovanost obyvatel. Dále zabezpečujeme ochranu nebezpečných technologií a zařízení, jakými jsou například průmyslové objekty, zásobníky na kapalný plyn, energetická zařízení atd.

 • Největším rizikem, které nám přináší řeka, jsou zimní ledochody. Odtékající led se nahromadí na mělčinách, což má za následek vzdutí hladiny, často o více jak jeden metr za 5 minut.


 • V období povodní je pro nás důležité sledovat situaci na tocích Berounky a Vltavy. V případě vyhlášení vyššího stupně pohotovosti na řece Berounce je aktivována nepřetržitá pohotovost naší jednotky, což znamená, že na stanici je v neustálé pohotovosti jedno družstvo hasičů.

 • Možnost ohrožení obyvatel našeho města řekou klade specifické nároky na vybavení naší jednotky. Proto máme ve výzbroji dva motorové čluny, jeden raft a velký počet motorových a elektrických čerpadel na likvidaci následků povodně.

  bouře a vichřice


 • Častější výskyt extrémních povětrnostních jevů se vzrůstající teplotou zemské atmosféry přináší nejen velké srážky, přívalové deště a povodně, ale i prudké bouře a silné vichřice.

 • Černošice a okolí města bohužel nepatří mezi místa, která by byla před orkány místní krajinou nějak chráněna. V posledních letech se nám nevyhnula známá vichřice Emma či orkán Kyrill. Nejvíce nahlášených událostí jsme dosud ale museli řesit v roce 2008 při červnové větrné smršti. Celkový počet zásahů, u kterých naše jednotka zasahovala, byl nejvyšší ve středočeském kraji a dosáhl čísla 41.

 • Převažujícím typem událostí jsou padlé nebo nakloněné stromy nad domy nebo komunikace, stržené střechy domů, požáry trafostanic a různé technické pomoci.

 • Černošice s historickou tradicí vilového rezidenčního města a s výrazným převýšením terénu nemají typickou strukturu a vzrůst městské zeleně. Většina domů je obklopena 20-30 metrovými stromy, z velké části jehličnany. Stromy rostou velmi blízko domů a naše město se pyšní opravdu velmi hustě osázenou zelení. Z tohoto důvodu jsou pro nás polomy v okolních lesích druhotnou záležitostí a jsme rádi, že jsme zatím vždy řešili pouze škody na majetku či odstraňovali potencionální příčiny ohrožení obyvatel.


  únik nebezpečných látek


 • Nejrizikovějším objektem ve městě je zimní stadion se čpavkovým hospodářstvím. Na události spojené s únikem těchto či jiných nebezpečných látek není naše jednotka vyzbrojena. Likvidace tohoto typu událostí provádějí v našem městě jednotky profesionálních hasičů.

 • Ve svém hasebního obvodu řešíme úniky ropných látek na suchu i na řece, poměrně často za rok vyjíždíme k úniku plynu, příčinou téměř vždy jsou stavební práce na nové zástavbě.

  technické pomoci


 • K naší běžné činnosti patří nejrůznější technické zásahy a pomoci obyvatelům Černošic v problematických situacích.

 • Například z důvodu omezení výjezdů HZS Středočeského kraje na případy likvidace bodavého hmyzu jsme se dovybavili technickými prostředky na tento typ událostí. Obyvatelům Černošic likvidujeme hnízda a roje bodavého hmyzu samozřejmě zdarma.
 • Do technických zásahu patří také otevíraní bytů, likvidace polomů, chlazení přetopených kotlů, čerpání vody ze sklepů a přízemí domů, vyproš?ování zvířat, kontrola povodí apod.